โทร 0654245244
Line ID @LUXECARRENT
บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

เงื่อนไขการเช่ารถยนต์

เงื่อนไขการเช่ารถยนต์

1. ผู้เช่าต้องใช้รถเฉพาะภายในประเทศไทย ตามพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้เช่าตามที่ระบุไว้ หากผู้เช่าฝ่าฝืนและผู้ให้เช่าไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เช่าได้ทันที

2. ผู้ให้เช่าจำกัดระยะทางในการใช้รถเช่า โดย “เฉลี่ย” ไม่เกิน 300 กม./วัน (บางวันขับมากบางวันขับน้อย ถัวเฉลี่ยกันได้, ขับไปต่างจังหวัดได้) ถ้าใช้เกินระยะ ผู้ให้เช่าคิดค่ากม.ที่เกิน กม.ละ 5 บาท (กรณี Super Car - Luxury 200 กม.วัน เกิน กม.ละ 50บาท)

3. ราคาเช่ายังไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้เช่าต้องส่งคืนรถเช่าพร้อมน้ำมันเท่ากับที่ได้รับไปในวันที่ส่งมอบรถ มิเช่นนั้นผู้ให้เช่าจะคิดค่าน้ำมันที่พร่องไปขีดละ 300 บาท และมีค่าบริการในการเติมน้ำมัน 200 บาท

4. ยางรถยนต์ หากยางรั่วผู้เช่าต้องซ่อมปะยางมาคืนผู้ให้เช่า หากยางแตกผู้เช่าจะต้องซื้อยางยี่ห้อ และลายตามเดิมให้ผู้ให้เช่าใหม่ ทั้งนี้ ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบถึงเหตุทันที หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

5. หากอุปกรณ์ภายในรถยนต์ทั้งหมด ชำรุดหรือสูญหาย ในระหว่างการเช่ารถยนต์ ผู้เช่าต้องจ่ายค่าปรับทั้งหมดตามรายการที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บ ผู้ให้เช่าจะใช้เกณฑ์ ราคาค่าปรับ 2 เท่าของราคาจริง

6. ผู้เช่า ตกลงให้ ผู้ให้เช่าตรวจสอบ หรือเคลื่อนย้ายรถ เมื่อผู้ให้เช่าเห็นควรให้ดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ให้เช่าหรือรถยนต์คันที่ให้เช่า โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

7. หากผู้เช่าคืนรถเช่าก่อนกำหนดคืนรถ ทางเราไม่สามารถคืนเงินค่าเช่าให้ได้

8. ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าปรับตามใบสั่งและการทำผิดกฎจราจรทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเช่า โดยผู้เช่ามีหน้าที่ชำระค่าปรับตามใบสั่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า(ยกเว้นเรื่องป้ายแดงทางผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ)

9. หากผู้เช่าคืนรถช้ากว่ากำหนด 1 – 4 ชม.คิดค่าเช่าชั่วโมงละ100 ขนาดกลางขึ้นไปคิด200, เกิน 4 ชม.ขึ้นไปคิดค่าเช่า 1 วัน

10. หากผู้เช่า ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้เช่าสามารถริบเงินประกันที่วางตามสมควรได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายเบื้องต้น หากในกรณีที่ค่าความเสียหายเกินกว่าเงินประกัน ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเรียกร้องความเสียหายได้ตามความจริง

11. เงินมัดจำ จะส่งคืนเต็มจำนวนให้ผู้เช่าทันทีหลังจากที่ผู้ให้เช่าทำการตรวจสอบเช็ครถแล้วว่าไม่ปรากฎความเสียหายหรือผิดสัญญาใดๆ  แต่หากผู้เช่ากระทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ทางผู้ให้เช่าสามารถหักค่าเสียหายในเงินมัดจำได้ทันทีโดยต้องแจ้งให้กับทางผู้เช่าทราบ

12. ผู้เช่าใช้รถเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อประกอบธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้น ผู้เช่าตกลงจะไม่นำรถยนต์ที่เช่า/ยืมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือไปกระทำความผิด และไม่บรรทุกหรือมีสิ่งของผิดกฎหมายในรถ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแห่งรัฐ หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ค่าปรับ และค่าบริการอื่นๆ

1. สูบบุหรี่ในรถยนต์ 5,000 บาท

2. คราบยางมะตอย 5,000-10,000 บาท

3. อาเจียน หรือคราบสกปรกทำความสะอาดยาก 5,000 - 10,000 บาท

4. กุญแจหาย 10,000-30,000 บาท (หรือตามบิล)

5. ค่าบริการเปิดรถ กรณีที่ลืมกุญแจ/กุญแจหาย  (คิดตามระยะทาง)

6. ค่าบริการเติมน้ำมัน กรณีที่ไม่เติมคืนหรือขับเกินที่กำหนด 300-3,000 บาท + 200 บาท (ค่าบริการ)

7. ค่าบริการลากรถ กรณียางแตก ยางรั่ว หรือ อุบัติเหตุ เริ่มต้น 3,000 บาท

8. ค่าบริการ ชำระค่าปรับตามใบสั่ง 300 บาท (ไม่รวมค่าปรับตามใบสั่ง)

9. ค่าปรับเกินเวลาต่อ ชม.ไม่เกิน 4 ชม. CC1.2-1.5 100 บาท/ชม. CC1.6+ 200 บาท/ชม.

10. ค่าเสียหายส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด/ไม่มีคู่กรณี เริ่มต้น 5,000 บาท

LUXE CAR RENT

บริการให้เช่ารถหรู เช่ารถ Supercars Lightweight เช่ารถ Lightweight Supercar เช่ารถหรู Performance สูง เช่ารถซุปเปอร์คาร์ เช่ารถสปอร์ต เช่ารถหรู เช่ารถเปิดประทุน เช่ารถโรสรอย เช่า Rolls เช่ารถ Lamborghini เช่า Posrch เช่ารถเบนซ์ เช่ารถ BMW เช่ารถยุโรป เช่ารถอัลพาส เช่า Alphard พร้อมคนขับ เช่ารถหรูพร้อมคนขับ เช่ารถหรูขับเอง ส่งตรงถึงบ้านทั่วไทย หรือ สไลรถส่งทุกจังหวัด ด้วยคุณภาพ รถรุ่นสเปเชี่ยว เช่ารถหรูรุ่นพิเศษ ด้วยใจที่รักรถจริงทุกคัน ส่งมอบรถด้วยความใส่ใจ รถใหม่ลงห้าง สะอาดปลอดภัย ล้างรถแบบพรีเมี่ยม อบโอโซนทุกครั่ง ก่อนส่งมอบ พ้นฆ่าเชื้อในอากาศ ติดฟิล์มใสกันทุกคัน ทั้งภายในและภายนอก ไร้ความช้ำของรถ รถสวยรุ้นใหม่ ยางดีขับปลอดภัย

โทร : 0654245244