โทร 0654245244
Line ID @LUXECARRENT
บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถยนต์

เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถยนต์

1. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรยังไม่หมดอายุ และ อายุเกิน 21 ปีขึ้นไป)

2. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

หากเป็นชาวต่างชาติ

1. Passport

2. Nternational driving license (ใบขับขี่สากล)

เอกสารประกอบควบคู่อื่นๆ


พนักงานบริษัท

- สลิปเงินเดือน(เดือนล่าสุด) หรือ หนังสือรับรองการทำงาน

เจ้าของกิจการ

- เอกสารที่ยืนยันตนว่าเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ใบจดทะเบียนผู้เสียภาษี, หนังสือจดทะเบียนบริษัท

สำหรับนักท่องเที่ยว

- booking การจองที่พักหรือโรงแรม, ตั๋วเครื่องบิน (boarding pass) หรือ ตั๋วโดยสารยานพาหนะต่างๆ

นักศึกษา

- บัตรนักศึกษา และ ใบแสดงการลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด

สำหรับเช่ารถเช่าระหว่างส่งซ่อม

1. หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือสำเนาทะเบียนรถของรถที่นำเข้าซ่อม ที่มีชื่อผู้เช่าเป็นเจ้าของรถ (กรณีผู้เช่าไม่ใช่เจ้าของรถ รบกวนโทรมาปรึกษาเรา)

2. ใบเคลมจากบริษัทประกันภัย

3. ใบรับรถจากศูนย์หรืออู่ซ่อมรถ

** เอกสารทั้งสามารถถ่ายรูป และคาดลายนำ้ (ใช่เช่ารถ) ได้ /บัตรประจำตัวประชาชน และ ใบขับขี่ จำเป็นต้องแสดงตัวจริงในวันรับส่งมอบรถ **

เอกสารที่ใช้สำหรับนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน

- สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

- สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน

- หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้ (กรณีกรรมการ ไม่ได้มารับรถยนต์เอง)

- สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง(ใช้แสดงในวันรับส่งมอบรถ)

- สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง(แสดงในวันรับส่งมอบรถ)

LUXE CAR RENT

บริการคุณภาพ ด้วยใจที่รักรถ และส่งมอบรถ ด้วยความสะอาด อบโอโซน พ้นฆ่าเชื้อ ก่อนส่งมอบรถ พนักงานฉีด 4 เข็ม มั่นใจยิ่งขึ้น

โทร : 0654245244